Bijzondere Collecties

De Nederlandse universiteiten en de KB beheren omvangrijke erfgoedcollecties die nationaal en vaak ook internationaal van groot belang zijn. Dat erfgoed omvat onder meer handschriften, gedrukte werken, kaarten, archivalia, beeldmateriaal (schilderijen, tekeningen, prenten, foto’s, etc.) en museale objecten. De UKB-werkgroep Bijzondere Collecties vertegenwoordigt de sectoren en afdelingen met de verantwoordelijkheid voor grote of kleinere erfgoedcollecties binnen de bibliotheekwereld.

Doel

De werkgroep zet zich in voor het delen van kennis en ervaring rondom onderwerpen als:

  • het toegankelijk maken, beheren en ontsluiten van documentair erfgoed,
  • onderwijs, onderzoek
  • fysieke en digitale publiekspresentaties. Het gaat daarbij zowel om fysieke collecties, gedigitaliseerd erfgoed als om ‘digitaal geboren’ collecties.
  • Waar nodig en gewenst zal de werkgroep zich inzetten om binnen het veld van bijzondere collecties de toepassing van internationale standaarden en open source software voor het beheren en uitwisselen van digitale collecties te stimuleren.

Netwerkgroepen Bijzondere Collecties

De werkgroep Bijzondere Collecties kent diverse netwerkgroepen die zich richten op het delen van kennis rondom een specifiek collectie-thema:

  • Handschriften
  • Kaarten en atlassen
  • Gedrukte werken

Binnen de netwerkgroepen worden rondom bepaalde onderwerpen taakgroep ingesteld.

Ambities voor beleidsperiode 2021-2024

De werkgoep zet zich in voor het vertalen van de ambities van het UKB-bestuur. We organiseren een keer per jaar een landelijke themadag waar een of meerdere ambities worden besproken en uitgewerkt. Deze dag dient tevens als jaarlijkse gelegenheid voor alle deelnemers in UKB-BC om elkaar te ontmoeten. Daarnaast kunnen – met name uit de kring van de taakgroepen – kleine bijeenkomsten (seminars, rondetafelgesprek, etc.) worden georganiseerd op gespecialiseerde deelonderwerpen.

In deze beleidsperiode ligt de nadruk op het versterken van de mogelijkheden om op een gedistribueerde wijze samen te werken rondom digitale collecties en het ontwikkelen van standaarden voor ‘digitaal geboren’ collecties. Het gaat daarbij om het delen van metadata door ‘automatische harvesten’ alsook om het delen van gedigitaliseerde objecten, door middel van het delen van kennis over IIIF. Voor wat betreft ‘digitaal geboren’ collecties ligt de focus op het ontwikkelen en delen van kennis op dit gebied, onder meer waar het gaat om literaire collecties en schrijversarchieven. In diverse taakgroepen zal deze problematiek aan de orde komen en het zal ook geagendeerd worden op de bijeenkomsten van UKB-BC.

Lopende projecten:
– Continuering/doorstart Catalogus Epistolarum Neerlandicarum
– conversie database Medieval Manuscripts in Dutch Collections (MMDC) naar LOD dataset.

Samenstelling

De UKB-werkgroep Bijzondere Collecties bestaat uit een dagelijks bestuur, diverse netwerkgroepen en taakgroepen. Alle bibliotheken en andere instellingen met een (papieren) erfgoedcollectie die zowel voor onderwijs en onderzoek als voor een publieke functie beschikbaar is, kunnen zich aansluiten en door één afgevaardigde laten vertegenwoordigen in UKB-BC. Daarnaast kunnen diverse andere vertegenwoordigers van dezelfde instellingen deel uitmaken van de netwerk- en taakgroepen.

Dagelijks bestuur

Marieke Van Meer – Universiteit Leiden – voorzitter

Maarten Heerlien – KB Den Haag

Stijn van Rossem – Universiteit van Amsterdam

Johan Oosterman – Radboud Universiteit Nijmegen.

Leden

Michiel Cock – Vrije Universiteit Amsterdam

Odin Essers – Maastricht University

Adrie van der Laan – Rijksuniversiteit Groningen

Bart Jaski – Universiteit Utrecht

Roman Koot – Erasmus Universiteit Rotterdam

Anneke Groen – Wageningen University and Research

Eefje Roodenburg – Radboud Universiteit Nijmegen

Marietje Ruijgrok – TU Delft

Netwerkgroepen

Handschriften – voorzitter Andre Bouwman – Universiteit Leiden

Kaarten en atlassen – voorzitter Reinder Storm – Universiteit van Amsterdam

Gedrukte werken – voorzitter Eefje Roodenburg – Radboud Universiteit Nijmegen

Taakgroepen

Digitale Collecties – voorzitter Saskia van Bergen – Universitaire Bibliotheken Leiden

Literaire collecties – voorzitter Bertram Mourits – Literatuurmuseum

MMDC – voorzitter Ed van der Vlist – KB/Nationale Bibliotheek, Den Haag

CEN – voorzitter Jeroen Vandommele – KB/Nationale Bibliotheek, Den Haag

UKB liaison: Kurt de Belder – Universiteit Leiden

 

 

Terug naar overzicht