UKB-werkgroepen

Benchmarking Via benchmarking meten en vergelijken de dertien universiteitsbibliotheken hun kengetallen
Bibliotheken en open & online onderwijs De werkgroep richt zich op de versterking van de rol van bibliotheken bij de ondersteuning van onderwijs en de ontwikkeling van open onderwijs en open onderwijsmateriaal.
Bijzondere Collecties De werkgroep UKB-BC is verantwoordelijk voor de samenwerking tussen de diverse afdelingen en sectoren ‘bijzondere collecties’ in de bibliotheekwereld in Nederland.
CAMBIN Commissie ter bevordering van de efficiëntie en effectiviteit van de documentaire wetenschappelijke informatievoorziening binnen de academische geneeskunde.
CMB (Content en Metadatabeheer) De werkgroep CMB richt zich op het zo goed mogelijk inrichten van het gehele proces van acquisitie tot (FAIR) beschikbaar stellen en vindbaar en bruikbaar maken.
Collectiemanagement De werkgroep streeft naar afstemming van collectievorming en -beheer om nationaal een hoogwaardig aanbod aan wetenschappelijke informatie te kunnen bieden.
Digital Scholarship & Skills De UKB-werkgroep Digital Scholarship & Skills heeft tot doel om via samenwerking en kennisdeling het gemeenschappelijk niveau van de activiteiten op het gebied van Digital Scholarship & Skills van de UKB-instellingen naar een hoger plan te brengen.
Expertisegroep Metadata De UKB Expertisegroep Metadata houdt zich bezig met de regelgeving en ontwikkelingen met betrekking tot metadatering
Expertisegroep SMBK De expertisegroep SMBK bestaat uit knowledgebase key users van alle universiteiten. Zij beheren gezamenlijk de UKB collecties.
Information Literacy De UKB/SHB werkgroep Information Literacy houdt zich bezig met informatievaardigheid.
Innovatie digitale bibliotheek In deze werkgroep worden innovatieve ontwikkelingen gedeeld, initiatieven voor samenwerking op dit gebied gestart en beleidsvoorbereidend werk gedaan op het gebied van innovatie van de digitale bibliotheek.
Licenties De werkgroep Licenties behartigt de belangen van de UKB-instellingen voor een zo breed mogelijke toegang tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden.
OHP De werkgroep Overleg Hoofden Publieksdiensten houdt zich bezig met de transitie van de bibliotheekvoorziening waarin de fysieke bibliotheek evolueert naar een Library Learning Centre.
Open Access De werkgroep richt zich op het vinden van gemeenschappelijke doelen en afstemming van actiepunten van universiteitsbibliotheken op het gebied van Open Access.
Research Data De werkgroep Research Data heeft als doel kennisuitwisseling binnen UKB en het overdragen van deze kennis naar de universitaire research gemeenschap.
Research Support UKB Research Support (RS) is een “safe space” voor Afdelingshoofden Research Support van de Universiteitsbibliotheken. Een plek waar zorgen, ideeën voor samenwerking en prestaties gedeeld kunnen worden, op het gebied van Research Support in de breedte van de Onderzoekscyclus.
UKBsis UKbsis is een programma voor gezamenlijke ‘Scholarly Information Services’.
User Experience De werkgroep User Experience (UX) werkt aan communitybuilding, kennisdeling en samenwerking t.a.v. het brede spectrum aan UX-activiteiten binnen universiteitsbibliotheken.