UKB-werkgroepen en commissies

Benchmarking Via benchmarking meten en vergelijken de dertien universiteitsbibliotheken hun kengetallen
Bibliotheken en open & online onderwijs De werkgroep richt zich op de versterking van de rol van bibliotheken bij de ondersteuning van onderwijs en de ontwikkeling van open onderwijs en open onderwijsmateriaal.
Bijzondere Collecties De werkgroep UKB-BC is verantwoordelijk voor de samenwerking tussen de diverse afdelingen en sectoren ‘bijzondere collecties’ in de bibliotheekwereld in Nederland.
CAMBIN Commissie ter bevordering van de efficiëntie en effectiviteit van de documentaire wetenschappelijke informatievoorziening binnen de academische geneeskunde.
CMB (Content en Metadatabeheer) De werkgroep CMB richt zich op het zo goed mogelijk inrichten van het gehele proces van acquisitie tot (FAIR) beschikbaar stellen en vindbaar en bruikbaar maken.
Collectiemanagement De werkgroep streeft naar afstemming van collectievorming en -beheer om nationaal een hoogwaardig aanbod aan wetenschappelijke informatie te kunnen bieden.
Coördinatiepunt Research Impact (CRI) Het CRI richt zich op initiatieven die bijdragen aan (het vergroten van) research impact en coördineert, waar nodig, de samenhang.
Digital Humanities De werkgroep is op dit moment in transitie van Digital Humanities naar Digital Scholarschip.  De informatie op de pagina van de werkgroep wordt z.s.m  aangepast.
Information Literacy De UKB/SHB werkgroep Information Literacy houdt zich bezig met informatievaardigheid.
Innovatie digitale bibliotheek In deze werkgroep worden innovatieve ontwikkelingen gedeeld, initiatieven voor samenwerking op dit gebied gestart en beleidsvoorbereidend werk gedaan op het gebied van innovatie van de digitale bibliotheek.
Licenties De werkgroep Licenties behartigt de belangen van de UKB-instellingen voor een zo breed mogelijke toegang tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden.
Expertisegroep Metadata De UKB Expertisegroep Metadata houdt zich bezig met de regelgeving en ontwikkelingen met betrekking tot metadatering
OHP De werkgroep Overleg Hoofden Publieksdiensten houdt zich bezig met de transitie van de bibliotheekvoorziening waarin de fysieke bibliotheek evolueert naar een Library Learning Centre.
Open Access De werkgroep richt zich op het vinden van gemeenschappelijke doelen en afstemming van actiepunten van universiteitsbibliotheken op het gebied van Open Access.
Research Data De werkgroep Research Data heeft als doel kennisuitwisseling binnen UKB en het overdragen van deze kennis naar de universitaire research gemeenschap.
UKBsis UKbsis is een programma voor gezamenlijke ‘Scholarly Information Services’.