UKB-werkgroepen en commissies

Benchmarking Via benchmarking meten en vergelijken de dertien universiteitsbibliotheken hun kengetallen
Bibliotheken en open & online onderwijs De werkgroep richt zich op de versterking van de rol van bibliotheken bij de ondersteuning van onderwijs en de ontwikkeling van open onderwijs en open onderwijsmateriaal.
Bijzondere Collecties De werkgroep UKB-BC is verantwoordelijk voor de samenwerking tussen de diverse afdelingen en sectoren ‘bijzondere collecties’ in de bibliotheekwereld in Nederland.
CAMBIN Commissie ter bevordering van de efficiëntie en effectiviteit van de documentaire wetenschappelijke informatievoorziening binnen de academische geneeskunde.
Collectiemanagement De werkgroep streeft naar afstemming van collectievorming en -beheer om nationaal een hoogwaardig aanbod aan wetenschappelijke informatie te kunnen bieden.
Coördinatiepunt Research Impact (CRI) Het CRI richt zich op initiatieven die bijdragen aan (het vergroten van) research impact en coördineert, waar nodig, de samenhang.
Digital Humanities Het doel van de werkgroep is om door kennisdeling en samenwerking het gemeenschappelijk niveau van de activiteiten op het gebied van digital humanities op een hoger plan te brengen.
Information Literacy De UKB/SHB werkgroep Information Literacy houdt zich bezig met informatievaardigheid.
Innovatie digitale bibliotheek In deze werkgroep worden innovatieve ontwikkelingen gedeeld, initiatieven voor samenwerking op dit gebied gestart en beleidsvoorbereidend werk gedaan op het gebied van innovatie van de digitale bibliotheek.
Licenties De werkgroep Licenties behartigt de belangen van de UKB-instellingen voor een zo breed mogelijke toegang tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden
OHB Het Overleg Hoofden Backoffice processen is een werkgroep van UKB voor het aandachtsveld back office processen
Expertisegroep Metadata De UKB Expertisegroep Metadata houdt zich bezig met de regelgeving en ontwikkelingen met betrekking tot metadatering
OHP De werkgroep Overleg Hoofden Publieksdiensten houdt zich bezig met de transitie van de bibliotheekvoorziening waarin de fysieke bibliotheek evolueert naar een Library Learning Centre.
Open Access De werkgroep richt zich op het vinden van gemeenschappelijke doelen en afstemming van actiepunten van universiteitsbibliotheken op het gebied van Open Access.
Research Data De werkgroep Research Data heeft als doel kennisuitwisseling binnen UKB en het overdragen van deze kennis naar de universitaire research gemeenschap.
UKBsis UKbsis is een programma voor gezamenlijke ‘Scholarly Information Services’.